އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވޯރކްސޮޕްތަކާއި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުން

19 އޯގަސްޓް 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މަރަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވޯރކްސޮޕްތަކާއި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުން

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:   ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހިމް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

          މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މަރަދޫ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަރަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވޯރކްސޮޕްތަކާއި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް 

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް       

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/77

ތާރީޚް: 19 އޯގަސްޓް 2020