އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ އިން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުން

19 އޯގަސްޓް 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ފޭދޫ އިން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުން

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:   ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ފޭދޫ އިން ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައި ގޯތި ހައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދިނުމަށްޓަކައި ފޭދޫ ހިއްކި ބިން ސަރަހައްދުން ދިރިއުޅުމަށް 500 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް


ނިންމުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

ފޭދޫ އިން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުން


ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/78

ތާރީޚް: 19 އޯގަސްޓް 2020