އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ހުޅުދޫ އޮސްޓްރޭލިއާ ސަނާ ޙަސަންގެ ދަރިފުޅުގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ސ.ހުޅުދޫ އޮސްޓްރޭލިއާ ސަނާ ޙަސަންގެ ދަރިފުޅު ޢާއިޝަތު އަލީނާ އަޝްރަފްގެ އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ބައްޕަގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައިވާ އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ނަން ޖަހާފައިވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށްއެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ސ.ހުޅުދޫ އޮސްޓްރޭލިއާ ސަނާ ޙަސަންގެ ދަރިފުޅު ޢާއިޝަތު އަލީނާ އަޝްރަފްގެ އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ބާޠިލުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:01

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/209

ތާރީޚް: 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017