އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް އިން ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލް އިން ކަނޑައަޅާ 2 މެމްބަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް

26 އޯގަސްޓް 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް އިން ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލް އިން ކަނޑައަޅާ 2 މެމްބަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: މޭޔަރ އަބްދުﷲ ޞާދިޤް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް (އޭ.ޕީ.ސީ) އަކީ ކައުންސިލްގެ %51 ހިއްސާ އޮންނަ ކޯޕަރޭޓިވްއެއް ކަމަށާއި އޭ.ޕީ.ސީގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލްއިން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 5 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 2 މެމްބަރުންގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އާއި މިވަގުތު އޭ.ޕީ.ސީ ބޯޑުގައި އަންހެން މެމްބަރުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ހުސްވެފައިވާ 2 މެމްބަރުންގެ މަޤާމަށް

  1. ފާތިމަތު ޝެނީން/ މީނާގެ ސ.ހިތަދޫ 
  2. މަރިޔަމް ސަފާ/ އިރަމް ސ.ހިތަދޫ

 އޭ.ޕީ.ސީ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ ވޯޓް ހަމަހަމަވުމުން ރިޔާސަތުގެ ވޯޓާއި އެކު މި ހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  މޭޔަރ އަބްދުﷲ ޞާދިޤް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/85

ތާރީޚް: 26 އޯގަސްޓް 2020