އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ ހޭޅިފަށް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި އީކުއެޓަރ ކުޒީންގެ އިރުމަތިން އޮތް ސަރަހައްދަށް ކަނބިހާ ބީޗްގެ ނަމުން ނަންދިނުން

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު ރައްޔިތުން އިސްނަންގަވައިގެން ހިތަދޫ ހޭޅިފަށް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި މިވަގުތު ހިތަދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ އީކުއެޓަރ ކުޒީން ރެސްޓޯރަންޓްގެ އިރުމަތިން އޮތް ސަރަހައްދަށް ކަނބިހާ ބީޗްގެ ނަމުން ނަންދިނުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުހައްމަދު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

           މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުން އިސްނަންގަވައިގެން ހިތަދޫ ހޭޅިފަށް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ކަން ފާހަގަކޮށް މިވަގުތު ރައްޔިތުން ސާފުކުރަމުން ގެންދާ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ އީކުއެޓަރ ކުޒީން ރެސްޓޯރަންޓްގެ އިރުމަތިން އޮތް ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށާއި، އެ ސަރަހައްދަށް " ކަނބިހާ ބީޗް" ގެ ނަމުން ނަންދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަހްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/89

ތާރީޚް: 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020