އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ ބަނދަރަށް އަދި ފަތާ ސަރަޙައްދަށް ފެން ލުމަށް ކައުންސިލުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނެޓްވޯރކް ބަލަހައްޓައި ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

  • ިތަދޫ ބަނދަރަށް އަދި ފަތާ ސަރަޙައްދަށް ފެން ލުމަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  ނެޓްވޯރކް ބަލަހައްޓައި ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި މަޝްވަރާގައި ނިމޭ ގޮތެއްގެ މަތިން (ހިތަދޫ ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި، މަސްވެރިންނާއި މަޝްވަރާކުރެވިގެން) އަލުން ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަހްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:01

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/210

ތާރީޚް: 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017