އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އާރލީ ޓަޗް ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއާއި މީދޫ ޒުވާނުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އާރލީ ޓަޗް ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއާއި މީދޫ ޒުވާނުން ގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރ 15 ގައި އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ގެ ނަމުގައި 20 އަހަރުންދަށުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: މީދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

           މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ގެ ނަމުގައި 20 އަހަރުން ދަށުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އާރލީ ޓަޗް ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީ އިން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އައްޑޫސިޓީގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ދައްކައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ފަރާތަށް 10,500/- ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މިފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާތްތަކުގެ ކޯޑުގައި ފައިސާ ނެތުމުން، ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އެ ކޯޑަށް ފައިސާ އިތުރުކޮށް ޚަރަދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާޙިމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ހުސައިން ހިޔާޟް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/90

ތާރީޚް: 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020