އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ހޯދުން

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ހޯދުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

           މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަން އިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްކަމަށްވާ " ސައުތު ގޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި ޤާވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް  95,718.00ރުފިޔާ ( ނުވަދިހަފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ) ގެ އަގަކަށް މި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ހުސައިން ހިޔާޟް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާޙިމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/94

ތާރީޚް: 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2020