އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ އަވަށުން ދޫކުރާ 30 ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ހުށަހެޅި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-AB/426/2019/264 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަރަދޫ އިން ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 30 ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓާއި މެދު ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

         މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-AB/426/2019/264 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަރަދޫ އިން ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 30 ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓާއި މެދު ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ޢާއްމުކޮށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/99

ތާރީޚް: 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020