އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 10 ލޭޒާ މޮނޮކްރޯމް ޕްރިންޓަރ އަދި 03 ލޭޒާ ކަލަރ ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުން

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 10 ލޭޒާ މޮނޮކްރޯމް ޕްރިންޓަރ އަދި 03 ލޭޒާ ކަލަރ ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

         މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 10 ލޭޒާ މޮނޮކްރޯމް ޕްރިންޓަރ އަދި 03 ލޭޒާ ކަލަރ ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަން އިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ  " ކޮޕިއަރ ޕްލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި މާލިއްޔަތު ޤާވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް، 41,890.00 ރުފިޔާ ( ސާޅީސްއެއްހާސް އަތްސަތޭކަ ނުވައްދިހަ ރުފިޔާ) ގެ އަގަކަށް މި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ދެވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/100

ތާރީޚް: 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020