އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ފްރެޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިއިދާރާއާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރުން

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ފްރެޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިއިދާރާއާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ ނަމްބަރު 426-PD/S2/2013/72  އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

         މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، އައްޑޫ ފްރެޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިއިދާރާއާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ ނަމްބަރު 426-PD/S2/2013/72  އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، އައްޑޫ ފްރެޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރި ޢިމާރާތް، ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އުޞޫލުން ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާޙިމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/103

ތާރީޚް: 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020