އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ ނަސްރިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރި އިމާރާތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ކްލާސްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ހުޅުދޫ ނަސްރިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރި އިމާރާތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ އިބްރާޙިމް ޝުކުރީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 

         މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް ހުޅުދޫ ނަސްރިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރި އިމާރާތް  ހޯދުމަށްއެދި ، ސ.ހުޅުދޫ ޗަމްޕާޕޫލުމާގެ އަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހުޅުދޫ ނަސްރިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ހިންގި އިމާރާތް ޤަވަޢިދާއި އެއްގޮތަށް ސ.ހުޅުދޫ ޗަމްޕާޕޫލުމާގެ އަލީ މުޙައްމަދު ހަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ހުސައިން ހިޔާޟް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2020/104

ތާރީޚް: 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020