އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 02 ވަނަ މުބާރާތް 2020 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

15 އޮކްޓޯބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 02 ވަނަ މުބާރާތް 2020 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން    

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލް   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ކޮވިޑް19 ގެ ޙާލަތަށް ބަލައި އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 02 ވަނަ މުބާރާތް ފަސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މި މުބާރާތް 2021 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކްއާރޓަރގައި (ޖެނުއަރީ މަހާއި މާރިޗް މަހާއި ދެމެދު) މުބާރާތް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް  ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުކުރެވުނެވެ.

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/113

ތާރީޚް: 15 އޮކްޓޯބަރ 2020