އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 02 ވަނަ މުބާރާތާ ގުޅޭ

21 އޮކްޓޯބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު 426-B (3)/2020/113 ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 02 ވަނަ މުބާރާތް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުކުރެވުނެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް


ނިންމުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 02 ވަނަ މުބާރާތާ ގުޅޭ


ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/118

ތާރީޚް: 21 އޮކްޓޯބަރ 2020