އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަވަށު އޮފީސް ތަކުން ގަންނަ ތަކެއްޗާއި މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި އަވަށު އޮފީސް ތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައް ތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ފާސްކުރުން

10 އޮކްޓޯބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އަވަށު އޮފީސް ތަކުން ގަންނަ ތަކެއްޗާއި އަވަށު އޮފީހުގެ މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި އަވަށު އޮފީސް ތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައް ތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ފާސްކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ލީގަލް ޔުނިޓް   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީއަށް މިމައްސަލަ ފޮނުވުމަށާއި، ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީގައި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ނިމޭގޮތެއްގެ މަތިން އަންނަ ހަފްތާގެ ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:01

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/227

ތާރީޚް: 10 އޮކްޓޯބަރ 2017