އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢާއްމު އުނދަގުލާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު ދިރާސާ ކުރުމަށް ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

10 އޮކްޓޯބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ޢާއްމު އުނދަގުލާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު ދިރާސާ ކުރުމަށް ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ލީގަލް ޔުނިޓް   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ "ޢާއްމު އުނދަގުލާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު "ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށާއި، ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީގައި މި ޤަވާޢިދު ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމޭގޮތެއްގެ މަތިން އަންނަ ހަފްތާގެ ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ހިޔާޟް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/228

ތާރީޚް: 10 އޮކްޓޯބަރ 2017