އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫގެ ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

17 ޑިސެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫގެ ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑްކޮމިޓީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫގެ ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ  " ފޯރ ސައިޓް ސާރވެޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި ހަވާލުކޮށްގެން އައްޑޫގެ ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޔަސްރިފް     

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް


ނިންމުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

އައްޑޫގެ ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް


ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/152

ތާރީޚް: 17 ޑިސެމްބަރ 2020