އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގައި އޮތް ދޯނި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

10 ޑިސެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މަރަދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ތެރޭގައި އޮތް ދޯނި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑްކޮމިޓީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މަރަދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ދޯނި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޕްރޮކިއުމެންޓް އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް، ސިންގަލްސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓް އުޞޫލުގެ ދަށުން "އައްޑޫ ސްލިޕްވޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި ހަވާލުކޮށްގެން މަރަދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ދޯނި، އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/145

ތާރީޚް: 10 ޑިސެމްބަރ 2020