އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ބާވެ ހަލާކުވެފައިހުރި ތަކެތި ނައްތާލުމަށާއި، ނީލަން ކިޔަން ޖެހޭ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުން

24 ޑިސެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ބާވެ ހަލާކުވެފައިހުރި ތަކެތި ނައްތާލުމަށާއި، ނީލަން ކިޔަން ޖެހޭ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އެޑްމިން ސެކްޝަން      

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ބާވެ ހަލާކުވެފައިހުރި ތަކެތި ނައްތާލުމަށާއި، ނީލަން ކިޔަން ޖެހޭ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުހައްމަދު     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް          

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/157

ތާރީޚް: 24 ޑިސެމްބަރ 2020