އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"އައްޑޫ މޮޑެލް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް" ގެ ނަމުގައި ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއާއި ގުޅޭ ގޮތުން

10 އޮކްޓޯބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އާރކަންސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން "އައްޑޫ މޮޑެލް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް" ގެ ނަމުގައި ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ވާގޮތަށް އާރކަންސް އެސޯސިއޭޝަނުން "އައްޑޫ މޮޑެލް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް" ގެ ނަމުގައި ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، މިހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިއާޔަތް ކޮށް މިޙަރަކާތަކީ  2018 ވަނަ އަހަރު ފެށޭ ޙަރަކާތަކަށްވާތީ، މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ޖަމުޢިއްޔާއަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން ފަސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/230

ތާރީޚް: 10 އޮކްޓޯބަރ 2017