އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

30 ޑިސެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

   ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްރޮކިއުމެންޓް ޔުނިޓް       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު،   ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމަށާއި، ކުރިން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ނުހިމެނޭގޮތަށް އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 07 ބޭފުޅުންގެ ނަން ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

  • އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިޑްކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން

#

ނަން

މަޤާމް

އޮފީސް

1

އަލްއުސްތާޛު ހަސަން ޒަރީރު

ޑިރެކްޓަރ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

އަލްފާޟިލާ ނޫރާ ޖަލީލު

ޑިރެކްޓަރ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

3

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މޫސާ

ޑިރެކްޓަރ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ލުޠުފީ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

5

އަލްފާޟިލާ ޝިޒްނާ ޝިހާބު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

6

އަލްފާޟިލާ މުންޞިރާ މުޞްޠަފާ

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

7

އަލްފާޟިލާ ޝުހުބަތު ނަޞީރު

ހިއުމަންރިސާސް އޮފިސަރ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު     

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/160

ތާރީޚް: 30 ޑިސެމްބަރ 2020