އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް އިތުރު އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

30 ޑިސެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް އިތުރު އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އާއްމު ކޮމިޓީ       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރުން މަސައްކަތަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 25.00ރުފިޔާ (ފަންސަވީސްރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުން އަދި ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 150.00ރުފިޔާ (ސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުން ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެލަވަންސް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ     

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/162

ތާރީޚް: 30 ޑިސެމްބަރ 2020