އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫއިން ދަނޑު ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

30 ޑިސެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫއިން ދަނޑު ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން  .

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އާއްމު ކޮމިޓީ       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މައްސަލާއާއި އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އައްޑޫގެ ދަނޑު ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ     

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/163

ތާރީޚް: 30 ޑިސެމްބަރ 2020