އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ޔޫތު ސެންޓަރު ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މަޤާމްތަކާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އަދި އެ މަޤާމްތަކުގެ ޝަރުޠު ކަނޑައެޅުން

30 ޑިސެމްބަރ 2020     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ބަދަލުވި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ ބަދަލުގައި އައްޑޫ ޔޫތު ސެންޓަރު ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މަޤާމްތަކާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އަދި އެ މަޤާމްތަކުގެ ޝަރުޠު ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުން އެދި.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އެޗް.އާރު. ސެކްޝަން       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މައްސަލަގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލު ކުރެވުނު ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ވޭޖް ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 31 ޑިސެންބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، މައްސަލައާއި އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ  ތާވަލުގައި ހިމެނޭ މަޤާމްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 

  • އައްޑޫގެ ޔޫތު ސެންޓަރު ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އިތުރު މަޤާމްތައް އުފެއްދުން.

 

ގަން އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

ޢަދަދު

ގިންތި

މަޤާމު

މުސާރަ

އެލަވަންސް

1

ކޮންޓްރެކްޓް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3565.00

1500.00

1

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތު

3100.00

1000.00

1

ކޮންޓްރެކްޓް

އެރޮބިކްސް އިންސްޓްރަކްޓަރ

4000.00

1500.00

1

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތު

3100.00

1000.00

މަރަދޫފޭދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

ޢަދަދު

ގިންތި

މަޤާމު

މުސާރަ

އެލަވަންސް

3

ކޮންޓްރެކްޓް

ވޮޗަރ

3100.00

1000.00

1

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތު

3100.00

1000.00

1

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތު

3100.00

1000.00

ހިތަދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

ޢަދަދު

ގިންތި

މަޤާމު

މުސާރަ

އެލަވަންސް

1

ކޮންޓްރެކްޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4465.00

1500.00

1

ކޮންޓްރެކްޓް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3565.00

1500.00

2

ކޮންޓްރެކްޓް

ވޮޗަރ

3100.00

1000.00

3

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތު

3100.00

1000.00

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުހައްމަދު       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ     

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2020/165

ތާރީޚް: 30 ޑިސެމްބަރ 2020