އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

" ޔާހުންބަރާސް" ހަނދާނީ ބިނާ ނަމުގައި ބިނާއެއް ޤާއިމު ކުރުން

10 އޮކްޓޯބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

" ޔާހުންބަރާސް" ހަނދާނީ ބިނާ ނަމުގައި ބިނާއެއް ޤާއިމު ކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިމައްސަލައަކީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތަކަށްވެފައި، ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހާ ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/231

ތާރީޚް: 10 އޮކްޓޯބަރ 2017