އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހަންކެޑެ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރި ފައިބާ މީހުންގެ ގަޔަށް ސާފު ފެންއެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް

10 އޮކްޓޯބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ހަންކެޑެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރި ފައިބާ މީހުންގެ ގަޔަށް ސާފު ފެންއެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެސަރަހައްދުގައި ފެންވަޅެއް ބަހައްޓައި ވަޅު ކައިރީ ގަލެއް ރޭނުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމުގައި މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ކަންކަން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/232

ތާރީޚް: 10 އޮކްޓޯބަރ 2017