އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ ބަނދަރު މަތީގައި އެކިކަހަލަ ބާ ފްރިޖްފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން މަސްވިއްކަމުން ދާމައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް

10 އޮކްޓޯބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މަރަދޫ ބަނދަރު މަތީގައި އެކިކަހަލަ ބާ ފްރިޖްތަކާއި އެކިކަހަލަ ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން މަސްވިއްކަމުން ދާމައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމާއި، އަދި މަރަދޫ ބަނދަރު ހުޅަނގު އުތުރު ހުސްބިމުން50x30 ފޫޓުގެ ބިމެއް ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ތަރައްޤީ ކުރުން   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/233

ތާރީޚް: 10 އޮކްޓޯބަރ 2017