އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ ދާއިރާ ގެ ބަޖެޓް ކޯޑުން ލޭންޑް ސްކޭޕް ބަޖެޓް ކޯޑަށް ފައިސާ އިތުރު ކުރުން

10 އޮކްޓޯބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މަރަދޫ ލޭންޑް ސްކޭޕް ބަޖެޓްގައިވާ 35000.00ރުފިޔާއިން ލޭންޑް ސްކޭޕްގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭނެ ކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަނުން ލަފާ ދެއްވާފައިވާތީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދާއިރާ ގެ ބަޖެޓް ކޯޑުން ލޭންޑް ސްކޭޕް ބަޖެޓް ކޯޑަށް ފައިސާ އިތުރު ކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/234

ތާރީޚް: 10 އޮކްޓޯބަރ 2017