އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ އަވަށުގެ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރާ ސަރަހައްދުގައި 2 ޑަސްބިން ބަހައްޓައި ޑަސްބިން ބެލެހެއްޓުމަށް

10 އޮކްޓޯބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މަރަދޫ އަވަށުގެ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރާ ސަރަހައްދުގައި 2 ޑަސްބިން ބެހެއްޓައި ޑަސްބިން ބެލެހެއްޓުމަށް އެފަރާތާއި ޙަވާލު ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/236

ތާރީޚް: 10 އޮކްޓޯބަރ 2017