އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ
ހިތަދޫ 8235 7738 15973
މަރަދޫ 1778 1690 3468
މަރަދޫފޭދޫ 927 908 1835
ފޭދޫ 2850 2697 5547
ހުޅުދޫ 1930 1791 3721
މީދޫ 1508 1449 2957
ޖުމްލަ 17228 16273 33501

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 23/07/2018 ގައި )

album

album ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ބާބެކިއު އޭރިޔާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

album

album ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ސެން ކުލާހުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރި ޕޯސްޓަރ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުން

album

album ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޕޮލިހުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

album

album ދޮންލަފަރުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން