އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ
ހިތަދޫ 8170 7664 15834
މަރަދޫ 1857 1763 3620
މަރަދޫފޭދޫ 915 897 1812
ފޭދޫ 2836 2660 5496
ހުޅުދޫ 1922 1783 3705
މީދޫ 1501 1441 2942
ޖުމްލަ 17201 16208 33409

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 27/04/2017 ގައި )

album

album ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ބާބެކިއު އޭރިޔާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

album

album ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ސެން ކުލާހުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރި ޕޯސްޓަރ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުން

album

album ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޕޮލިހުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

album

album ދޮންލަފަރުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން