އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޮނިގަނޑު

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހިމެނެނީ ދެ ޑިވިޝަނާއި ހަ އަވަށު އޮފީހެވެ. އެއީ ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޝަނާއި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާވިސް ޑިވިޝަނުގެ އިތުރުން މީދޫ އަވަށު އޮފީސް، ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް، މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް، މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް، ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް އަދި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހެވެ.

ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނެނީ އެޑްމިން ސެކްޝަނާއި، ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނެވެ. ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާވިސް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނެނީ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނާއި ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަންގެ އިތުރުން ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނެވެ. ކޮންމެ އަވަށު އޮފީހެއްވެސްވަނީ ދެސެކްޝަނަކަށް ބެހިފައެވެ. އެއީ ކޯޕަރޭޓް ސާވިސް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް ސާވިސް ސެކްޝަނެވެ.

ސިވިލސް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

org_structure