އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ބާބަކިއު ސްޓޭންޑް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

4 ޑިސެމްބަރ 2017     10 months ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބާބަކިއު ސްޓޭންޑް ހަދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2017 ޑިސެމްބަރ 11 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2017 ޑިސެންބަރ 14 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.           

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ބާބެކިއު އޭރިއާ އަދި ސްޓޭންޑް ހަދަންޖެހޭ ތަންތަން މި ޓޭބަލްގައި ފާހަގަކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

 

ތަން

ފޭދޫގައި ބާބެކިއު އޭރިއާ ހެދުން

މަރަދޫ ފޭދޫ ގައި ބާބެކިއު ސްޓޭންޑް ހެދުން

ހުޅުދޫ ގައި ބާބެކިއު ސްޓޭންޑް ހެދުން

މީދޫގައި ބާބެކިއު ސްޓޭންޑް ހެދުން

 

16 ރަބީޢުލްއައްވަލް  1439 

04 ޑިސެންބަރު   2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/171

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 04-12-2017

ސުންގަޑި: 2017-12-11 11:00:00