އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2018ގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން

26 ނޮވެމްބަރ 2018     5 months ago


އިޢުލާން

 

29  ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގެ އިންތިޚާބުގައި 1 ފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތި ލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ލުމަށް ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

އަވަށް

ދާއިރާތައް ބެހިފައިވާގޮތް

ވޯޓް ފޮށި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަން

ވޯޓްފޮށީގެ ޢަދަދު

ހިތަދޫ

އައްޑޫހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެ

01

އައްޑޫހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

ނޫރާނީ ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެ

01

އައްޑޫ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

މެދުވަލު ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެ

01

މަރަދޫ

އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާ

މަރަދޫއަވަށު އޮފީހުގެ ފެންޑާ

01

ފޭދޫ

އައްޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާ

ފޭދޫއަވަށު އޮފީހުގެ ބާޢިމާރާތުގެ ޕޯޓިކޯ

01

މަރަދޫފޭދޫ 

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ޕޯޓިކޯ

01

މީދޫ

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ފެންޑާ

01

17 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1440

26 ނޮވެންބަރ 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2018/96

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-11-2018

ސުންގަޑި: 2018-11-29 14:00:00