އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

29 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

30 ނޮވެމްބަރ 2018     1 year ago


އިޢުލާން

 

 

29 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

  • އައްޑު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ލިބުނު ވޯޓު

1

އާއިޝަތު ނަދާ

ޖަބްރާނުގެ ހިތަދޫ

183

2

ފާޠިމަތު ހަނީފާ

ބިލިމަގުމާގެ / ހިތަދޫ

129

ޞައްޙަ ވޯޓު:

312

ބާޠިލް ވޯޓު:

3

ޖުމްލަ ވޯޓު:

315

 
  • އައްޑު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ލިބުނު ވޯޓު

1

ފާތިމަތު ޒުބައިރު

ނަންރީތިގެ / ހިތަދޫ

88

2

އާމިނަތު ހަފީޒާ

ބޯޅަދަޑިގެ / ހިތަދޫ

166

3

އާއިޝަތު ޢަފީފާ

ފުސްފަރު/ ހިތަދޫ

93

ޞައްޙަ ވޯޓު:

347

ބާޠިލް ވޯޓު:

01

ޖުމްލަ ވޯޓު:

348

 

 

  • އައްޑު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ލިބުނު ވޯޓު

1

އާމިނަތު ޝިހާބު

ވައިޓް ޓާރން / ހިތަދޫ

184

2

އާމިނަތު އަލީ

ނޮވެންބަރުގެ / ހިތަދޫ

135

ޞައްޙަ ވޯޓު:

319

ބާޠިލް ވޯޓު:

0

ޖުމްލަ ވޯޓު:

319

 

 

  • އައްޑު މަރަދޫ ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ލިބުނު ވޯޓު

1

ޝަފްޤާ ޝަފީޤު

މަހިނޫރު / މަރަދޫ

185

2

ޝެހެނާޒް ރަޝީދު

ސަބާޙީ މަންޒިލް / މަރަދޫ

179

ޞައްޙަ ވޯޓު:

364

ބާޠިލް ވޯޓު:

5

ޖުމްލަ ވޯޓު:

369

 

 

  • އައްޑު ފޭދޫ ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ލިބުނު ވޯޓު

1

ހައްވާ ޒާހިރާ

މުބޭލީވިލާ / ފޭދޫ

365

2

ޖުނައިފާ މުޙައްމަދު

ގުލޭޝަންވިލާ / ފޭދޫ

261

ޞައްޙަ ވޯޓު:

626

ބާޠިލް ވޯޓު:

03

ޖުމްލަ ވޯޓު:

629

 

 

  • އައްޑު މީދޫ ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ލިބުނު ވޯޓު

1

ނާދިޔާ ޙަސަން

ސަފާ / މީދޫ

212

2

އާމިނަތު ޚާލިސާ

ކަނީރުމާވާދީ / މީދޫ

247

ޞައްޙަ ވޯޓު:

459

ބާޠިލް ވޯޓު:

5

ޖުމްލަ ވޯޓު:

464

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމު ކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

22 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1440

30  ނޮވެންބަރ 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2018/99

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 30-11-2018

ސުންގަޑި: 2018-12-03 20:30:00