އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ދީވާރުވިލާ، ޙަސަން އަޙްމަދު ގެ ފުރިހަމަ ނަން ބަދަލުކުރުން

17 ޑިސެމްބަރ 2018     1 year ago


އިޢުލާން

 

 

ސ. ހިތަދޫ ދީވާރުވިލާ، ޙަސަން އަޙްމަދު ގެ ފުރިހަމަ ނަން "ޙަސަން ރަޝީދު" އަށް 03 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440

16 ޑިސެންބަރު 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-7C/426/2018/111

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 17-12-2018

ސުންގަޑި: 2018-12-18 14:00:00