އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ އަބުމާގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

19 ޑިސެމްބަރ 2018     1 year ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 03 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ  

އަބުމާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

736

 

12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440ހ.

19  ޑިސެމްބަރު  2018މ



ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-7B/426/2018/115

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19-12-2018

ސުންގަޑި: 2019-01-03 14:00:00