އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. މަރަދޫފޭދޫ އިމޭޖް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

20 ޑިސެމްބަރ 2018     1 year ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 25 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފީސް މަރަދޫ،މަރަދޫފޭދޫ ފޭދޫއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. މަރަދޫފޭދޫ

އިމޭޖް

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

S5/2007/04

 

09 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440ހ.

16 ޑިސެމްބަރ 2018މބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-8A/426/2018/113

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-12-2018

ސުންގަޑި: 2018-12-25 14:00:00