އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫފޭދޫ އޮފީހުގައި ކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ މަރާމާތުތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

6 ފެބުރުއަރީ 2019     5 months ago


އިޢުލާން

 

ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މިއޮފީހުގެ ކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ މަރާމާތުތަކެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

  • މިއޮފީހުގެ ގަރާޖުގައި ޖަހާފައިވާ ތަނބުތަށް މަރާމާތުކުރުން
  • މިއޮފީހުގެ ގުދަނުގެ ދޮރު ބަދަލުކުރުން

ވީމާ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 12 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ފަހު 20 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް  ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މިސެޝަން ތަކުގައު ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

01  ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1440

06   ފެބްރުއަރީ   2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-5A/426/2019/21

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-02-2019

ސުންގަޑި: 2019-02-12 10:00:00