އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިފައިވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

18 ޖުލައި 2019     4 months ago


އިޢުލާން

 

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 01 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ  ކުރިން  އައްޑޫސިޓީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް (ފޯން: 6885003) އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

1

C2A1722 (B)

ލޮރީ

 

 

15  ޒުލްޤައިދާ  1440ހ.

18 ޖުލައި 2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2019/247

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 18-07-2019

ސުންގަޑި: 2019-08-01 14:00:00