އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމާއި ކޭޝިއަރ މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ

7 އޮކްޓޯބަރ 2019     4 months ago


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމާއި ކޭޝިއަރ މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ

 

މި އިދާރާގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ކޭޝިއަރަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/334 އިޢުލާނާއި ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/336 އިޢުލާނުގެ އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތު، 2019 އޮކްޓޫބަރު 14 އާއި 2019 އޮކްޓޫބަރު 19އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚަކަށް ފަސްކުރެވިފައިވާތީ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 

 

 

08  ޞަފަރު  1441

07 އޮކްޓޫބަރު 2019

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2019/367

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 07-10-2019

ސުންގަޑި: 2019-10-19 14:00:00