އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިފައިވާ ބައެއް އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

30 ނޮވެމްބަރ 2019     7 months ago


އިޢުލާން

 

 

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 09 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ  ކުރިން  އައްޑޫސިޓީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް (ފޯން: 6885003) އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

1

A0G7806

ސައިކަލް

2

B1A3722

ކާރު

3

B1A9174

ކާރު

4

B1A9984

ކާރު

5

A0A5158

ސައިކަލް

 

 

07  ރަބިޢަލްޢަވަލް  1441ހ.

25 ނޮވެމްބަރ 2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2019/432

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 30-11-2019

ސުންގަޑި: 2019-12-09 14:00:00