އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. މަރަދޫ އެށެވެލި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

25 ޖޫން 2020     2 weeks ago


އިޢުލާން

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން:

            މިދަންނަވާ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 02 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މިއޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. މަރަދޫ

އެށެވެލި

 ޢިމާރާތާއިގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

293

 

 

04  ޛުލްޤަޢިދާ 1441ހ.

25  ޖޫން    2020މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-3B/426/2020/202

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-06-2020

ސުންގަޑި: 2020-07-02 12:00:00