އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

20 ޖުލައި 2020     11 months ago


އިޢުލާން

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

#

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މޮޓޯސައިކަލް

A0J4104

2

މޮޓޯސައިކަލް

A0J7860

3

މޮޓޯސައިކަލް

A0B7763

 

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 04 އޮގަސްޓު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

20 ޖުލައި 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426/426/2020/230

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-07-2020

ސުންގަޑި: 2020-08-04 14:00:00