އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.މީދޫ ކުންނާރުގެ، ޢަލިދީދީގެ ފުރިހަމަ ނަން ބަދަލުކުރުން

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     1 week ago


އިޢުލާން

ނަން ބަދަލުކުރުން

ސ.މީދޫ ކުންނާރުގެ، ޢަލިދީދީގެ ފުރިހަމަ ނަން 02 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 އިން ފެށިގެން ޢަލީ ޝަފީޢުގެ ނަމަށްވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

          

 

                      20 މުހައްރަމް 1442

                      15 ސެޕްޓެމްބަރު 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-1B/426/2020/277

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-09-2020

ސުންގަޑި: 2020-09-15 14:00:00