އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

13 އޮކްޓޯބަރ 2020     2 weeks ago


އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

 

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/289 (22 ސެޕްޓެންބަރު 2020) ޢިއުލާނާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/290 (22 ސެޕްޓެންބަރު 2020) އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

 

26 ޞަފަރު 1442

13 އޮކްޓޫބަރު 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2020/315

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-10-2020

ސުންގަޑި: 2020-10-13 14:00:00