އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕްގައި ކްލަބް ރިވަރިން އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ

18 ޖެނުއަރީ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

25ޖަނަވަރީ 2018 ގައި އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި ދަ ފޭދޫ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕްގައި ކްލަބް ރިވަރިން އިން ބައިވެރިވުމަށްތައްޔާރު ވަމުންދާތީ ކްލަބަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި ދަ ފޭދޫ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕްގައި ކްލަބް ރިވަރިން އިން ބައިވެރިވުމަށްތައްޔާރު ވަމުންދާތީ ކްލަބަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކައުންސިލް އަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މި މުބާރާތުގައި ކްލަބް ރިވަރިންގ ބައިވެރިވެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމަށް އެހީތެރި ވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ކޯޑުން 5000ރުފިޔާ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ)ގެ އެހީތެރިކަމެއް ކްލަބް ރިވަރިންއަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.    

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑިޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/11

ތާރީޚް: 18 ޖެނުއަރީ 2018