އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ލާންޗް ފަހަރު ތައް ބަނދަރުގައި އަޅާފައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ދާއިމީ ފައްތިޔާ ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން

15 މޭއި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ލާންޗް ފަހަރު ތައް ބަނދަރުގައި އަޅާފައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ދާއިމީ ފައްތިޔާ ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން .

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އެޑްމިން ސެކްޝަން         

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަކި ކަމެއް ބޭނުންވާނަމަ އެކަމެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން ޤަނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/98

ތާރީޚް: 15 މޭއި 2018