އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ އަވަށުގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތުގެ ޕެޓިޝަން

4 ޖުލައި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުޞޫލުން މަރަދޫ އަވަށުގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ހާމަކޮށް މަރަދޫ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން              

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި މުހިއްމު މައްސަލައެއް ކަން ފާހަގަކޮށް މިމައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށާއި، މިމައްސަލަ އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިމޭ ގޮތެއްގެ މަތިން މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/124

ތާރީޚް: 4 ޖުލައި 2018