އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން

18 ޖުލައި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން               

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލިއިރު، ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކާއި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި އެކަމަށް ތާއީދު ލިބި، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑިޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަޞްރިފް       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 5 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 5 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/138

ތާރީޚް: 18 ޖުލައި 2018