އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަގުތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އައިލެންޑާރސް ޔުނައިޓެޑް އެފްސީ އިން އެހީތެރިކަމަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

25 ޖުލައި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލަންޖުގެ ނަމުގައި ވަގުތު ނޫހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އައިލެންޑާރސް ޔުނައިޓެޑް އެފްސީ އިން އެހީތެރިކަމަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މޭޔަރ، ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު             

ނިންމުން

 

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އައިލެންޑާރސް ޔުނައިޓެޑް އެފްސީ އަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްކޯޑުގެ ތެރެއިން 5000.00ރުފިޔާގެ ފައިސާ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ ޢަހުމަދު    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު        

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/141

ތާރީޚް: 25 ޖުލައި 2018